Giới hạn tốc độ


PFB - Bộ giới hạn tốc độ- R3

Chi tiết sản phẩm

Approved by TÜV Germany according to Directive 95/16/EC and EN81-1/2 standards and 2014/33/EU directive and EN81-20/50 standards.